صفحه اصلی  |  حمایت مالی   |   حضور در همایش  |  حضور در کارگاه تخصصی  |  حضور در نمایشگاه   |  نقشه نمایشگاه   |  فرم ثبت نام |  پوستر همایش
 

 

ارائه دهندگان مقالات و علاقمندان به شرکت در همایش می توانند با تکمیل فرم ثبت نام و پرداخت مبلغ مربوطه مطابق جدول ذیل نسبت به ثبت نام در همایش اقدام نمایند.

شرکت کنندگان تا 15/4/87 پس از 15/4/87
اعضای هیئت علمی و انجمن های علمی 000/000/1 ریال 000/200/1 ریال
دانشجویان 000/400 ریال 000/500 ریال
شرکت ها و سایر موسسات 000/500/1 ریال 000/800/1 ریال


* حق ثبت نام شامل هزینه شرکت در سخنرانی ها، پذیرایی روزانه و ناهار، بازدید از نمایشگاه و دریافت مجموعه مقالات و گواهی حضور در همایش
می باشد.


شرایط ثبت نام


* تکمیل و ارسال فرم ثبت نام به دبیرخانه اجرایی.(فرم ثبت نام)
* پرداخت هزینه مربوطه طی یک فقره چک در وجه پژوهشکده صنایع رنگ و یا ارسال فیش واریز شده مبلغ مذکور به حساب شماره 15/1297 نزد بانک مرکزی بنام پژوهشکده صنایع رنگ (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی)، حداکثر یک هفته پس از ارسال فرم ثبت نام.

Copyright ©2008 Bitumen 2008 Conference
Designed by: P. Sadri