صفحه اصلی  |  حمایت مالی   |   حضور در همایش  |  حضور در کارگاه تخصصی  |   حضور در نمایشگاه   |  نقشه نمایشگاه   |  فرم ثبت نام |  پوستر همایش
 

 

حمایت مالی «ویژه»

مبلغ حمایت مالی ویژه 000¸000¸100 ریال می‌باشد و حامی مالی ویژه از تسهیلات زیر بهره‌مند می‌گردد:

- درج نام و آرم حامی مالی ویژه در اسناد و انتشارات همایش شامل بروشور، پوستر، کارت دعوت، وب سایت، کتاب ویژۀ نمایشگاه
  کتابچۀ برنامه همایش و روی جلد CDهمایش.
- درج نام و آرم حامی مالی ویژه در تقدیرنامه‌های غرفه‌های شرکت کننده در نمایشگاه و تندیس غرفه‌های برتر.
- درج نام و آرم حامی مالی ویژه در تابلوهای تبلیغاتی محل بر گزاری همایش، نمایشگاه و سالن غذا خوری.
- اختصاص غرفه ای به مساحت 24 متر مربع در نمایشگاه.
- درج 4 صفحه آگهی در کتاب ویژه نمایشگاه و تیزر 15 ثانیه ای درCD همایش .
- درج نام و آرم حامی مالی ویژه در جلو و پشت تریبون سالن همایش.
- امکان حضور 15 نفر از مدعوین شرکت حامی مالی ویژه به صورت رایگان در همایش.
- امکان قرار دادن بروشور های تبلیغاتی شرکت حامی مالی ویژه در کیف های همایش (4 بروشور).

حمایت مالی «طلا»

مبلغ حمایت مالی طلا 000¸60.000 ریال می‌باشد و حامی مالی طلا از تسهیلات زیر بهره‌مند می‌گردد:

- درج نام و آرم حامی مالی طلا در اسناد و انتشارات همایش شامل بروشور، پوستر، کارت دعوت، وب سایت، کتاب ویژۀ نمایشگاه و کتابچۀ برنامه همایش .
- درج نام و آرم حامی مالی طلا در تابلوهای تبلیغاتی محل بر گزاری همایش، نمایشگاه و سالن غذا خوری.
- اختصاص غرفه ای به مساحت 12 متر مربع در نمایشگاه.
- درج2 صفحه آگهی در کتاب ویژه نمایشگاه و درج نام و آرم شرکت حامی مالی طلا در پایان CD همایش.
- امکان حضور 10 نفر از مدعوین شرکت حامی مالی طلا به صورت رایگان در همایش.
- امکان قرار دادن بروشور های تبلیغاتی شرکت حامی مالی طلا در کیف های همایش (2 بروشور).

حمایت مالی «نقره»

مبلغ حمایت مالی نقره 000¸000¸30 ریال می‌باشد و حامی مالی نقره از تسهیلات زیر بهره‌مند می‌گردد:

- درج نام و آرم حامی مالی نقره در اسناد و انتشارات همایش شامل بروشور، پوستر، وب سایت، کتاب ویژۀ نمایشگاه و کتابچۀ برنامه همایش.
- درج نام و آرم حامی مالی نقره در تابلوهای تبلیغاتی محل بر گزاری همایش و نمایشگاه.
- اختصاص غرفه ای به مساحت 9 متر مربع در نمایشگاه.
- درج 1 صفحه آگهی در کتاب ویژه نمایشگاه و درج نام و آرم شرکت حامی مالی نقره در پایان CD همایش.
- امکان حضور 5 نفر از مدعوین شرکت حامی مالی نقره به صورت رایگان در همایش.
- امکان قرار دادن بروشور های تبلیغاتی شرکت حامی مالی نقره در کیف های همایش (1 بروشور).

حمایت مالی «برنز»

مبلغ حمایت مالی برنز 000¸000¸10 ریال می‌باشد و حامی مالی برنز از تسهیلات زیر بهره‌مند می‌گردد:

- درج نام و آرم حامی مالی برنز در اسناد و انتشارات همایش شامل بروشور، وب سایت، کتاب ویژۀ نمایشگاه و کتابچۀ برنامه همایش
- درج نام و آرم حامی مالی برنز در تابلوهای تبلیغاتی محل بر گزاری همایش.
- درج 1 صفحه آگهی در کتاب ویژه نمایشگاه و درج نام و آرم شرکت حامی مالی برنز در پایان CD همایش.
- امکان حضور 1 نفر از مدعوین شرکت حامی مالی برنز به صورت رایگان در همایش.


شرایط ثبت نام


* تکمیل و ارسال فرم ثبت نام به دبیرخانه اجرایی.(فرم ثبت نام)
* پرداخت هزینه مربوطه طی یک فقره چک در وجه پژوهشکده صنایع رنگ و یا ارسال فیش واریز شده مبلغ مذکور به حساب شماره 15/1297 نزد بانک مرکزی بنام پژوهشکده صنایع رنگ (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی)، حداکثر یک هفته پس از ارسال فرم ثبت نام.

Copyright ©2008 Bitumen 2008 Conference
Designed by:  P.Sadri